Algemene Voorwaarden Burmex Computers Antwerpen

Verkoopsvoorwaarden

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Burmex Computers bv

Schildersstraat 14,2000 Antwerpen

Be 0426.528.794

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Burmex Computers aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Burmex Computers is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands.  Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Antwerpse rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. TOTSTANDKOMING VERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.burmex.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Burmex Computers  behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen en vermelden duidelijk de recupelbijdrage.

De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) Bij afhaling in de winkel (dit kan volgens de beschikbare betaalmiddelen in de winkel, cash, bancontact, Visa )

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

b) Online via bancontact

c) Via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer van de winkel

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Prijzen, verzendingskosten,  en installatiekosten  van de producten en diensten van Burmex Computers worden vermeld op de factuur. Betaling gebeurt uiterlijk bij de levering van de producten of uiterlijk bij de dienstverlening of, indien overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Burmex Computers kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van Uw factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor Burmex Computres een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van EUR 50 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al Uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen.

7. LEVERING EN INSTALLATIE

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Burmex Computers streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 3 werkdagen te verwerken. Indien het toestel binnen de 30 dagen na bestelling door de consument niet ontvangen is (omwille van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument), heeft de consument het recht de bestelling te annuleren.

Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Burmex Computers de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

8. AFHALING VAN EEN RESERVATIE

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

9 Burmex Computers GARANTIE CONSUMENT

Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

• alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,…), en door het toestel, alsook zijn inhoud (b.v. inhoud diepvriezer, wasmachine,…);

• onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld batterijen, inkt, … (onbeperkte lijst);

• defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

• defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

• schade ten gevolge van een commercieel of professioneel gebruik van het apparaat.

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Burmex Computers. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Burmex Computers aangewezen derde, vervalt de garantie.

d) De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden.

e) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

10. RECHT VAN HERROEPING

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 kalenderdagen contacteren op burmex@telenet.be

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele ,ongeopende verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Burmex Computers;

b) hetzij binnen te brengen in bij Burmex Computers;

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, evenals voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, software, GSM, laptops e.d. waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

11. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

12. GELDIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

We hopen uiteraard steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds telefonisch of per e-mail contacteren op 03/248.58.68 of burmex@telenet.be. Wij proberen je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,…).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen.

13. RECHTSBEKWAAMHEID

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

14.HERROEPINGSRECHT/BEDENKTERMIJN

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door een herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar burmex@telenet.be. Bovendien dient hij uiterlijk binnen 14 dagen, na melding van de beslissing tot herroeping, de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele, gesloten verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid Burmex Computers is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat) terug te sturen naar: Burmex Computers, schildersstraat 14,2000 Antwerpen;

b) hetzij, binnen te brengen bij Burmex Computers,schildersstraat 14, 2000 Antwerpen;

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, evenals voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur, software, GSM, laptops e.d.

Een toestel waarvan de verzegeling door de consument is verbroken of niet in zijn originele, gesloten verpakking wordt opgestuurd, komt niet in aanmerking voor herroeping.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal  Burmex Computers onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na in ontvangstname van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen (indien u betaalt met Visa of MasterCard, gebeurt de terugbetaling via dezelfde kaart).

15. DISCLAIMER

Burmex Computers doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Burmex Computers. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Burmex Computers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van Burmex Computers. Burmex Computers is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door Burmex Computers per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Burmex Computers staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.